Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Alles op de site is inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Bestellingen kunt u doen via de site of op afspraak komen afhalen.


Afhalen op ons afhaaladres is altijd mogelijk maar alleen op afspraak.
Vers vlees bezorgen wij vanaf €100,00 in een straal van 15 km gratis, onder de €100,00 komen er €10,60 afleverkosten bij of we proberen bij u in de buurt bij een andere klant te leveren indien uw bestelbedrag te laag is of u niet thuis bent op de dag van bezorging.
Pakketten waar geen diepvries in zit kunnen onder de 10 kilo met Post NL verzonden worden voor €6,95.

Bestellingen worden per email bevestigd en vervolgens verzonden of door ons bij u bezorgd. Indien u niet tevreden bent over een product, neem dan contact met ons op en wij lossen het op.
Zakken die open zijn en waar uit gevoerd is geworden, worden tot een bepaalde hoogte retour genomen. Twijfelt u of uw huisdier het voer of de snacks wel lust, neem dan eerst een kleine hoeveelheid. Een probeer hoeveelheid is altijd mogelijk in overleg.

Let er op, dat u het verse vlees tijdig besteld, dan kunnen wij er voor zorgen dat het product op voorraad is.
Geef bestellingen boven de 50 kilo uiterlijk voor zondag 22.00 uur door, dit om de versheid van het vlees te waarborgen.

Als u geen gebruik maakt van het onlinebetaalsysteem kunt u contant betalen aan de chauffeur. Indien u niet betaald wordt de bestelling weer meegenomen. Particulieren kunnen niet betalen op rekening

Algemene voorwaarden van Dog Food Limburg


Algemeen

 1. Voordat Dog Food Limburg overgaat tot hantering van deze voorwaarden zal zij altijd een passende oplossing aanbieden voor elk voorkomend probleem. Deze voorwaarden zijn echter noodzakelijk voor die gevallen waarin een redelijke oplossing met de klant niet mogelijk is.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dog Food Limburg.
 3. Door met Dog Food Limburg een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitende de door Dog Food Limburg gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.
 4. Alle door Dog Food Limburg gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Dog Food Limburg of door feitelijke uitvoering door Dog Food Limburg komt de overeenkomst tot stand. Wijzigingen van opdrachten binden Dog Food Limburg slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Dog Food Limburg zijn bevestigd c.q., feitelijk door Dog Food Limburg zijn uitgevoerd.

Levertijden

 1. Overeengekomen levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. In geval van een niet tijdige prestatie dient Dog Food Limburg derhalve schriftelijk per aangetekende post in gebreke te worden gesteld, alvorens Dog Food Limburg in verzuim raakt.

Producten

 1. Alle opgaven en/of vermeldingen door Dog Food Limburg met betrekking tot haar producten en/of diensten, zullen geschieden naar beste weten, maar zijn niet bindend. Afwijkingen en/of wijzigingen van welke aard en omvang dan ook worden door Dog Food Limburg uitdrukkelijk voorbehouden.

Prijswijzigingen

 1. Dog Food Limburg is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.

Prijzen

 1. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Dog Food Limburg is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan de wederpartij door te berekenen.
 2. Een aantal prijzen kunnen fluctueren, hierbij gaat het om producten die per stuk worden verkocht en de prijs per kg wordt berekend.
 3. Voor levering in een straal van 15km vanaf € 45,00 wordt het gratis geleverd bij mensen thuis, onder de €45,00 wordt er €5,00 (incl.btw) bezorgkosten in rekening gebracht.
 4. Voor levering in een straal tussen de 15km en 75km van bestellingen onder de €100,00 (incl. BTW) worden €10,00 (incl. BTW) kosten in rekening gebracht.
 5. Voor levering in een straal 15km en 75km van bestellingen vanaf  €100.00 (incl. BTW) worden €5,00 (incl. BTW) kosten in rekening gebracht.
 6. Bestellingen vanaf € 200,00 worden altijd gratis geleverd.

 

Levering, betaling en uitvoering

 1. Voordat de bestelling daadwerkelijk wordt doorgevoerd, heeft u de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en aan te passen.
 2. Direct na het plaatsen van de bestelling, ontvangt u een email dat uw bestelling is geplaatst. Uw factuur is ten alle tijden terug te vinden op onze site.
 3. U kunt via de webshop betalen met Ideal.
 4. Klachten over producten of levering dienen schriftelijk of per email gemeld te worden (dogfoodlimburg@gmail.com)
 5. Producten die zwaar beschadigd zijn door de koper en die na levering vernietigd moeten worden zullen niet vergoed worden door Dog Food Limburg. Al onze producten worden met de grootste zorg verpakt en zo zal het product ook retour gezonden moeten worden. De retourneringen zullen door de klant zelf betaald moeten worden ten zij het een aanwijsbare fout is van Dog Food Limburg.
 6. Binnen 12 uur na uw bestelling kunt u uw bestelling annuleren indien deze nog niet in productie genomen is. Indien u wilt annuleren neem dan gelieve contact met ons op en stel ons hier tijdig van op de hoogte.


Betalingstermijn

 1. Betalen op rekening is voor particuliere klanten uitgesloten. U dient vooraf via ideal te betalen. In voorkomende gevallen dient u voor de volgende levering te betalen of uiterlijk binnen binnen 10 dagen na levering.

Verzuim

 1. Indien niet tijdig wordt betaald is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De wederpartij is- onverminderd haar overige verplichtingen- vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage , verhoogd met 3%.

Incassokosten

 1. Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle administratiekosten, buitengerechtelijke incassokosten alsmede proces-, gerechts- en executiekosten voor de rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15 % van het factuurbedrag met een minimum van €250,00. Voorts komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, waarbij inbegrepen alle rechtsbijstand en advocatenkosten ten laste van de wederpartij.

Zekerheid

 1. Dog Food Limburg heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Dog Food Limburg. Totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Dog Food Limburg is ontvangen.
Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde producten blijven het eigendom van Dog Food Limburg tot het moment van ontvangst van volledige betaling van hetgeen de wederpartij Dog Food Limburg ter zake van enige levering is verschuldigd, met inbegrip van de rente en de kosten.

Ontbinding

 1. Dog Food Limburg kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst haar overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk ontbinden indien:

a). De wederpartij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt, wordt toegelaten tot de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag wordt gelegd.
b). De wederpartij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest, of haar bedrijf overdraagt of fuseert.
c). De wederpartij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en zij deze tekortkoming niet binnen zeven (7) kalenderdagen na door Dog Food Limburg hiertoe schriftelijk gemaand te zijn , heeft opgeheven.
d). Dog Food Limburg in de verkoop van het betreffende product of de verlening van de betreffende dienst staakt. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de overige aan Dog Food Limburg bij tekortkoming in de nakoming van de wederpartij rechtens toe komende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of volledige schadevergoeding.

Overmacht

 1. Indien naar het redelijk oordeel van Dog Food Limburg als gevolg van overmacht, waaronder wordt verstaan een buiten haar macht liggende omstandigheid, nakoming door Dog Food Limburg zonder tekortkoming niet mogelijk is of zal zijn, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan vervoersverboden, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in het verkeer of transport, storingen in (data)netwerken, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties, machinebreuk en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst door Dog Food Limburg naar redelijkheid en billijkheid niet gevergd kan worden.
 2. Indien Dog Food Limburg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Dog Food Limburg, van de personeelsleden van Dog Food Limburg en van de personen voor wie Dog Food Limburg verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, voor schade, mede daaronder begrepen gevolgschade (waaronder mede begrepen vertragingsschade, en winstderving), welke aan haar toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste 25% van de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid vloeit.
 2. Dog Food Limburg en de wederpartij zijn beiden gehouden zich te houden aan Europese en nationale regelgeving betreffende gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten, waaronder Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad. Voor schade die (mede) ontstaat doordat de wederpartij niet handelt conform deze regelgeving, is Dog Food Limburg op geen enkele wijze aansprakelijk. Hetzelfde geldt voor schade die (mede) is ontstaan doordat de wederpartij is afgeweken van voedingsvoorschriften zoals vermeld op verpakkingen van producten van Dogmeat BV of Carnifarm.eu.
 3. De wederpartij vrijwaart Dog Food Limburg voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden met het gebruik of het niet kunnen gebruiken door de wederpartij van de door Dog Food Limburg verkochte producten.